1. /
    2. Nuttige informatie
    3. /
    4. Klachten en retourzendingen

Klachten en retouren online winkel Tulupdecor.nl

KLACHTEN

1. De garantietermijn voor producten die in onze winkel worden aangeboden is 12 maanden.
2. De Verkoper zorgt voor de Levering van de Goederen vrij van fysieke en juridische gebreken. De verkoper is aansprakelijk jegens de klant als het product een fysiek of juridisch gebrek vertoont (garantie).
3. Indien het Product een defect vertoont, kan de Klant:
a) een verklaring van prijsverlaging of intrekking van de verkoopovereenkomst indienen, tenzij de verkoper het defecte product onmiddellijk en zonder onnodig ongemak voor de klant vervangt door een product dat vrij is van defecten of het defect verwijdert.

Deze beperking is niet van toepassing indien het Product reeds door de Verkoper is vervangen of gerepareerd of de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om het Product te vervangen door een niet-defect exemplaar of de gebreken te verhelpen. De Klant kan, in plaats van het door de Verkoper voorgestelde gebrek te verhelpen, eisen dat het Product wordt vervangen door een Product dat vrij is van gebreken, of in plaats van het vervangen van het Product eisen dat het gebrek wordt verholpen, tenzij het onmogelijk is om de Product in overeenstemming is met het contract op de door de Klant gekozen manier of buitensporige kosten zou vergen in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde methode. Bij de beoordeling van de overschrijding van de kosten wordt rekening gehouden met de waarde van het Product vrij van gebreken, het type en de ernst van het gebrek, evenals het ongemak waaraan de Klant anders zou worden blootgesteld.
b) vervanging van het defecte Product door een Product zonder defecten of verwijdering van het defect eisen. De Verkoper is verplicht het defecte Product te vervangen door een Product dat vrij is van defecten of het defect binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder onnodig ongemak voor de Klant.
De Verkoper kan weigeren aan het verzoek van de Klant te voldoen indien het onmogelijk is om de gebrekkige Goederen in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst op de door de Klant gekozen manier of indien het buitensporige kosten zou vereisen in vergelijking met de tweede mogelijke methode om de Verkoopovereenkomst na te leven. De kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van Verkoper.

4. De klant die gebruik maakt van de garantierechten is verplicht de gebrekkige zaak af te leveren op het adres van de Verkoper. In het geval van een Klant die een Consument is, worden de leveringskosten door de Verkoper gedekt.

5. De Verkoper is aansprakelijk onder de garantie indien binnen twee jaar na levering van de Goederen aan de Klant een fysiek defect wordt geconstateerd. De vordering tot opheffing van het gebrek of vervanging van het Product door een Product vrij van gebreken verjaart door verloop van één jaar, maar deze termijn mag niet eerder eindigen dan het verstrijken van de in de eerste volzin genoemde termijn. Binnen deze periode kan de Klant zich terugtrekken uit de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering indienen vanwege een defect in de Goederen. Als de klant heeft verzocht om vervanging van het product door een product dat vrij is van defecten of om het defect te verhelpen, begint de termijn om de verkoopovereenkomst te herroepen of een prijsverlagingsverklaring in te dienen met het niet-effectieve verstrijken van de termijn voor het vervangen van het product of het verwijderen van het defect .

6. Klachten met betrekking tot de Goederen of de uitvoering van de Verkoopovereenkomst kunnen door de Klant schriftelijk worden gericht aan het adres van de Verkoper.

7. De Verkoper zal binnen 14 dagen na de datum van het verzoek met de klacht reageren op de klacht van de Goederen of de klacht met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst die door de Klant is ingediend.

8. De Klant kan een klacht indienen bij de Verkoper in verband met het gebruik van gratis elektronische diensten door de Verkoper. De klacht kan in elektronische vorm worden ingediend en verzonden naar het adres tulup@tulupdecor.nl In de klacht dient de klant een omschrijving van het probleem op te nemen. De verkoper zal klachten onverwijld, maar uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling nemen en de klant een antwoord geven.

9. De Verkoper stelt de Klant die een Consument is in staat om gebruik te maken van de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. De bevoegde entiteit, bevoegd voor de verkoper, is de Provinciale Inspectie van Handelsinspectie in Katowice. ul. Broeder Albert 4. 40-951 Katowice. postbus nr. 178 secretariaat telefoon: (32) 35 68 100.

10. Grondslag voor het indienen van een klacht zijn technische gebreken aan het product, zoals:
- verkeerde maat,
- verkeerd personeel,
- verkeerde soort materiaal
- een van de onderdelen van de bestelling ontbreekt

11. Klachten zijn niet onderworpen aan:
Melding dat de motieven zoals glitter, goud, zilver, beton, marmer, verroeste plaatwerk, hout etc. er niet echt uitzien. De motieven zijn bedrukt en kunnen er anders uitzien dan hun echte tegenhangers. Lichtreflecties zijn geen grafische elementen.
Het verschil in kleuren. De tinten van het eindproduct kunnen enigszins afwijken van de visualisatie vanwege de kalibratie van de monitor waarop de artikelen worden bekeken, de drukmachine en het type inkt dat wordt gebruikt - een klein verschil in tinten is geen reden tot klagen.
De vorige bestelling was een andere kleur. Bestellingen die in een ander tijdsbestek zijn gemaakt in het geval van het bestellen van de goederen, kunnen enigszins verschillen in tinten en frame, omdat we alle producten vervaardigen na ontvangst van bestellingen.
Mechanische schade. Standaardproducten zijn gemaakt van gehard glas - ze kunnen niet worden gesneden. Laat het ons weten als u de afmetingen moet wijzigen.
Het niet aanhouden van een afstand van 20 cm tussen het glaspaneel en het gasfornuis sluit de mogelijkheid van reclame voor het product uit.

 


Overeenkomst herroepingsformulier

RETOUREN

Onze producten worden vooraf bereid en bewaard, maar als het product niet aan je verwachtingen voldoet, neem dan contact met ons op! We zullen proberen dit te verhelpen. Tevredenheid van onze klanten is onze prioriteit!